Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése

 

Pályázat célja:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvényben (a továbbiakban: Szociális tv.) nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat), valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyermekvédelmi tv.) nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek kialakításával és már

működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

Kizárólag azok a pályázatok támogathatók, amelyek eredményeként a

fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások/gyermekjóléti alapellátások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak!

A pályázat célja egyik komponens keretében sem lehet kizárólag az energiatakarékossá tétel, illetve a csak megújuló vagy alternatív energiaforrások felhasználásával történő beruházás, az akadálymentesítés, eszközbeszerzés.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Pályázat részcélok:

A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése

(DAOP-4.1.3/A-11; ÉAOP-4.1.3/A-11; ÉMOP-4.2.1/A-11)

Az „A” komponensek célja a Szociális tv-ben nevesített szociális alapszolgáltatások (kivéve a tanya- és falugondnoki szolgálat1), valamint a Gyermekvédelmi tv-ben nevesített gyermekjóléti alapellátások (kivéve az átmeneti ellátások és a bölcsődei ellátás) elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások

infrastruktúrájának megteremtésével, és már működő ellátások infrastrukturális fejlesztésével.

Támogatható szociális alapszolgáltatások:

- étkeztetés,

- házi segítségnyújtás,

- családsegítés,

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,

- közösségi ellátások,

- támogató szolgáltatás,

- utcai szociális munka,

- nappali ellátás.

Támogatható gyermekjóléti alapellátások:

- gyermekjóléti szolgáltatás,

- családi napközi.

 

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése

(DAOP-4.1.3/B-11; ÉAOP-4.1.3/B-11; ÉMOP-4.2.1/B-11; NYDOP-5.1.1/B-11;

KMOP-4.5.2-11)

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztését célzó komponensek célja a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei

szolgáltatások fejlesztése, és új férőhelyek létesítése.

Régió-specifikus részcél a Dél-dunántúli régióban:

Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése – bölcsődék és családi napközik

(DDOP-3.1.3/D-11)

A DDOP-3.1.3/D-11 komponens célja kettős:

- a Gyermekvédelmi törvény által nevesített gyermekjóléti alapellátások köréből a gyermekek napközbeni ellátását szolgáló bölcsődék infrastrukturális feltételeinek javítása, a bölcsődei szolgáltatások fejlesztése és új férőhelyek létesítése, valamint

- a Gyermekvédelmi törvény 43.§ által szabályozott családi napközik fejlesztése, új szolgáltatások indítása.

Bölcsődék és családi napközik fejlesztését célzó pályázatok esetén kizárólag a kapacitásbővülést eredményező fejlesztések támogathatók!

Támogatás egyedül a 20 hetes kortól 4 éves korig terjedő korcsoporthoz tartozó gyermekek ellátását végző családi napközik fejlesztésére igényelhető!

Támogatás összege:

Családi napközinként legfeljebb 5 M Ft támogatás igényelhető, az alábbi

arányok megtartása mellett:

infrastrukturális fejlesztés:                 maximálisan 3,5 M Ft

eszközbeszerzés:                                maximálisan 1,5 M Ft

Pályázat támogatási intenzitása:

Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 95 %-a, kivétel a KMOP-4.5.2-11 konstrukció, amelyek keretében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség 90 %-a.

Pályázók köre:                               

Valamennyi komponensre az alábbi szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

1. helyi önkormányzatok,

2. helyi kisebbségi önkormányzatok, és

3. az alábbi helyi önkormányzati társulási formák :

- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól     és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. §-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

- Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult.

- Ha az intézményfenntartói társulás „A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről” szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. §-a alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el. Ha a fejlesztéssel érintett telephely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot továbbra is – a társulás nevében - a kijelölt önkormányzat nyújtja be és a pályázathoz csatolja a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.

- Többcélú kistérségi társulás.

4. Az alábbi jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek 2010.január 1. előtt jöttek létre:

            - Egyesület,

            - Egyház,

            - Alapítvány,

            - Közhasznú non-profit gazdasági társaság,

            - Non-profit gazdasági társaság,

            - Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet.

.                     

Támogatható tevékenységek:

A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (DAOP-4.1.3/A-11;

 ÉAOP-4.1.3/A-11; ÉMOP-4.2.1/A-11)

- Szociális alapszolgáltatást/gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmények

épületének/helyiségeinek bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása.

- Funkciójukat vesztett épületek hasznosítása (bővítése, átalakítása, felújítása, állapotjavítása) az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben.

 

Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése és

kapacitásának bővítése(DAOP-4.1.3/B-11; ÉAOP-4.1.3/B-11; ÉMOP-4.2.1/B-11; NYDOP-5.1.1/B-11; KMOP-4.5.2-11)

Önállóan támogatható tevékenységként támogatás új bölcsődék létrehozásához, és már működő bölcsődéket érintő infrastrukturális fejlesztések megvalósításához igényelhető, feltéve, hogy a fejlesztés kapacitásbővülést eredményez.

 

Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztése – bölcsődék és a családi napközik (DDOP-3.1.3/D-11)

A bölcsődék és a családi napközik fejlesztésére a Dél-dunántúli régióban is a Részcélok szerint, az ott leírtakkal azonos módon van lehetőség.

Pályázat önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységei:

Valamennyi komponen

Külső tér kialakítása:

- Az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (pl. játszótér, udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása, valamint az ehhez kapcsolódó tárgyi eszközbeszerzés(pl. játszótéri eszközök, udvari játékok).

- Az építésügyi hatóság által kötelezően előírt parkoló férőhelyek létesítése a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez” című dokumentum előírásainak figyelembe vételével.

Eszközbeszerzés: Kizárólag az új eszközök beszerzése támogatható!

Megújuló, alternatív energiaforrások alkalmazása.

Pályázat önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

- Nyilvánosság biztosítása.

- Projektszintű könyvvizsgálat

- Akadálymentesítés

- Energiahatékonysági korszerűsítés.

- Azbesztmentesítés

 

Elszámolható költségek:

- Előkészítési költségek

- Projekt menedzsment költségek

- Szolgáltatások igénybevétele

- Építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek

- Eszközbeszerzések költségei, használt eszközök beszerzése nem támogatható.

- Járműbeszerzés

- Képzés költségek kizárólag ESZA típusú tevékenység esetén

- Regisztrációs adó.

- Immateriális javak beszerzése

- ÁFA, valamint más adók és közterhek.

Önerő                                         

Minimálisan az elszámolható költség 5%-ának, az NYDOP-5.1.1/B-11 komponens és a KMOP-4.5.2-11 konstrukció esetén az elszámolható költség 10%-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásában szereplő kistérségek esetében az elszámolható összköltség 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% előleg igényelhető.

Projekt megkezdése:

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető.

Pályázat előlegének mértéke:

Az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Benyújtási határidők: 2011. november 14–től 2012. január 9-ig lehetséges.

 

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA MUNKATÁRSAINKKAL ITT!