KOMPLEX VÁLLALATI TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS MIKRO-, KIS-, ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA

GOP-2011-2.1.1/B (Pest megyén kívül az összes többi megye)

KMOP-2011-1.2.1/B (Pest megye)

 

Pályázat célja:

Jelen pályázati kiíras célja kis- és középvállalkozások különféle belső fejlesztéseinek (pl. eszközvásárlás, ingatlan-beruházás, marketing) támogatása egy pályázati projekt keretében annak érdekében, hogy ezen beruházások révén fejlődhessenek a vállalkozások, új munkavállalókat foglalkoztathassanak, és új piacokat szerezhessenek. A vállalkozások minél több területet érintő fejlesztése céljából eszközbeszerzésre, illetve információs technológia-fejlesztésre lehet pályázni.

Támogatás formája:

Vissza nem térítendő támogatás

Támogatási intenzitás:

GOP esetben maximum az összes elszámolható költség 35%-a.

KMOP esetében:

a) Pest megyében megvalósuló projektek esetében

  aa) Mikro-, kis- és középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 35%-a,

  ab) azon vállalkozás esetében, ahol a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, a projekt összes elszámolható költségének maximum 30%-a,

b) Budapesten megvalósuló projektek esetében

  ba) Mikro- és kisvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 30%-a,

  bb) középvállalkozások esetében a projekt összes elszámolható költségének 20%-a,

  bc) azon vállalkozás esetében, ahol a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja, a projekt összes elszámolható költségének maximum 10%-a.

Támogatás összege:

Minimum 15 millió Ft, maximum 100 millió Ft lehet.

Kötelező vállalás:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)

ÉS

a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora,) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Vagy

b) A projekt befejezesi evet kozvetlenul kovetı 2 uzleti ev atlagos eves szemelyi jellegő raforditasainak (egyeni vallalkozok eseten az alkalmazottak reszere kifizetett ber, megbizasi dij, alkalmazottak utan kotelezıen befizetett tarsadalombiztositasi jarulek, a munkaltatoi es kifizetıi minısegeben megfizetett egeszsegugyi hozzajarulas SZJA bevallas szerinti vonatkozo sora) novekednie kell 5 %-kal a bazisevhez (beadast megelızı uzleti ev) kepest.

Pályázók köre:

A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaság, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt.

A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek:

  a) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és

középvállalkozásnak minősülnek,

  b) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és

középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a

800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-átközvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

Támogatható tevékenységek:

a) Regionális beruházási támogatásként

   aa) Eszközbeszerzés.

   ab) Infrastrukturális es ingatlan beruházás.

   ac) Információs technológia fejlesztés.

   ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.

b) Csekély összegű támogatásként

   ba) Piacra jutás.

   bb) Vállalati HR fejlesztés.

   bc) Tanácsadás igénybevétele.

   bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése es tanúsíttatása.

Elszámolható költségek:

a) Regionális beruházási támogatásként:

   aa) Új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű tárgyi eszköz beszerzése

   ab) Infrastrukturális es ingatlan beruházás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 40%-aig)

   ac) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver beszerzése

   ad) eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége (maximum a projekt összes elszámolható költségének 10%-aig)

   ae) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzésének költségei

b) Csekély összegű támogatásként

   ba) Piacra jutás (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-aig)

   bb) Vállalati HR fejlesztés (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-aig)

   bc) Tanácsadás igénybevétele (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-aig)

   bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése (maximum a projekt összes elszámolható költségének 5%-aig)

Önerő

A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Előleg

Jelen pályázati kiírás keretében legfeljebb 25% előleg igényelhető.

Biztosítékok

Amennyiben az elnyert támogatás összege meghaladja a 20 m Ft-ot, a Kedvezményezett biztosíték nyújtására kötelezett, amelynek formája lehet:

a. bankgarancia,

b. ingatlan jelzálogjog, vagyont terhelő zálogjog kikötése,

c. vállalkozások és nonprofit szervezetek esetében a támogatást igénylő szervezet vezetőjének vagy tulajdonosának kezességvállalása, vagy

d. garanciaszervezet által vállalt kezesség

Projekt megkezdése:

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető

Projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje:

A projekt fizikai befejezésének meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatási Szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követő 24 hónapon belül.

Fenntartási kötelezettség:

A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással létrehozott termelő kapacitásokat, információs technológiai fejlesztéseket, ingatlant a projekt befejezését követő 3. év végéig az adott régióban fenntartja és üzemelteti.

Benyújtási határidők: 2011. március 1. napjától 2011. december 31. ig

Csatolandó mellékletek:

1. Jogi státusz igazolása egyéni vállalkozó esetében, Másolat vagy eredeti

2. Jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) éves beszámoló, vagy SZJA bevallás és a közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyását igazoló dokumentum (egyszerűsített éves beszámolóval rendelkező pályázók esetében az utolsó lezárt év főkönyvi kivonatának csatolása is szükséges az exportárbevétel és kamatráfordítás alátámasztására, míg egyéni vállalkozó esetén külföldi vevőanalitika) Másolat vagy eredeti (amennyiben az nem került feltöltésre a www.ebeszamolo. kim.gov.hu oldalra)

3. Árajánlat - Másolat vagy eredeti

4. A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya/vagy ügyvéd általhitelesített aláírás minta - Másolat vagy eredeti

A projekt jellegétől függően csatolandó mellékletek

5. Tulajdonostársak Hozzájárulása. Másolat vagy eredeti

6. Megállapodás az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan használatáról. Másolat vagy eredeti

7. Bérbeadó hozzájárulása és bérleti szerződés, az ingatlan használatba vételének egyéb eseteiben a használatba adó hozzájárulása és közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás. Másolat vagy eredeti

8. Építési engedély vagy nyilatkozat építési engedély mentességről. Elvi építési engedély eredeti vagy másolati példány, vagy benyújtott, átvételezett építési engedély iránti kérelem eredeti vagy másolati példánya, vagy nyilatkozat a mentességről

9. Építési tervdokumentáció. Másolat vagy eredeti.

 

LÉPJEN KAPCSOLATBA MUNKATÁRSAINKKAL ITT!